1.Đăng Ký Tài Khoản Affiliate Với Amazon

489 0 0
Home Amazon 1.Đăng Ký Tài Khoản Affiliate Với Amazon
Published on February 3, 2017

http://hungmarketing.net/im-coaching-gift-download-2013/
http://hungmarketing.net/im-coaching-gift-download-2013-phan-2/

Các Trang Có Thể Thuê Viết Articles
 http://www.iwriter.com/
 https://www.odesk.com
 http://www.hirewriters.com
 http://thecontentauthority.com
 http://thewritethingcontent.com/
 http://fweez.com/
 http://www.textbroker.com/
 http://www.warriorforum.com/warriors-hire/
 http://101content.com/articles/
 http://www.99centarticles.com/
Các Link Đề Cập Ở Video Phần 1
http://www.amazon.com/
http://affiliate-program.amazon.com/
http://www.hostgator.com/
http://www.godaddy.com
http://www.youtube.com/
http://wordpress.org
Demo cấu trúc link Affiliate ở Amazon đơn giản
 http://www.amazon.com/gp/product/B009HUAQF8?tag=amzonsquidoo-20
Link Về Squidoo & Tools
 https://www.squidoo.com/
 http://squidutils.com/
 http://squidutils.com/ping-lens.php
 http://squidtools.com/ping-tool/
 http://www.squidoo.com/xml/syndicate_lens/canon-powershot-g13-expected-release-date
Link Liên Quan Ping và Submit RSS,Links
 http://www.seoclerks.com/linkin/21957
 http://fiverr.com/
 http://www.feedgy.com/default.aspx
 http://www.rss-network.com/submitrss.php
 http://www.blogdigger.com/add.jsp
 http://www.goldenfeed.com/AddFeed.aspx
 http://www.articletroll.com/
 http://www.redgage.com/
 http://www.folkd.com/
 http://www.pingfarm.com/
 http://pingomatic.com/
 http://www.pingler.com/
 http://www.lenslike.com/
 http://www.squidup.org/
 http://squidom.com/
 http://www.squidirectory.com/
 http://www.lensroll.com/
 http://dir.squidutils.com/
Mạng Xã Hội
 https://www.facebook.com/
 https://twitter.com/
 http://pinterest.com/
 https://plus.google.com
Demo Site Sử Dụng Shopperpress
 http://womenshoppingonline.com/
 http://www.processpipingdesign.com/
Tools
 Wp Social Zon
(chú ý trong view lúc post link sản phẩm phải là full đường dẫn ở amazon nhé) http://hungmarketing.net/im-coaching-gift-download-2013/
http://hungmarketing.net/im-coaching-gift-download-2013-phan-2/

Các Trang Có Thể Thuê Viết Articles
 http://www.iwriter.com/
 https://www.odesk.com
 http://www.hirewriters.com
 http://thecontentauthority.com
 http://thewritethingcontent.com/
 http://fweez.com/
 http://www.textbroker.com/
 http://www.warriorforum.com/warriors-hire/
 http://101content.com/articles/
 http://www.99centarticles.com/
Các Link Đề Cập Ở Video Phần 1
http://www.amazon.com/
http://affiliate-program.amazon.com/
http://www.hostgator.com/
http://www.godaddy.com
http://www.youtube.com/
http://wordpress.org
Demo cấu trúc link Affiliate ở Amazon đơn giản
 http://www.amazon.com/gp/product/B009HUAQF8?tag=amzonsquidoo-20
Link Về Squidoo & Tools
 https://www.squidoo.com/
 http://squidutils.com/
 http://squidutils.com/ping-lens.php
 http://squidtools.com/ping-tool/
 http://www.squidoo.com/xml/syndicate_lens/canon-powershot-g13-expected-release-date
Link Liên Quan Ping và Submit RSS,Links
 http://www.seoclerks.com/linkin/21957
 http://fiverr.com/
 http://www.feedgy.com/default.aspx
 http://www.rss-network.com/submitrss.php
 http://www.blogdigger.com/add.jsp
 http://www.goldenfeed.com/AddFeed.aspx
 http://www.articletroll.com/
 http://www.redgage.com/
 http://www.folkd.com/
 http://www.pingfarm.com/
 http://pingomatic.com/
 http://www.pingler.com/
 http://www.lenslike.com/
 http://www.squidup.org/
 http://squidom.com/
 http://www.squidirectory.com/
 http://www.lensroll.com/
 http://dir.squidutils.com/
Mạng Xã Hội
 https://www.facebook.com/
 https://twitter.com/
 http://pinterest.com/
 https://plus.google.com
Demo Site Sử Dụng Shopperpress
 http://womenshoppingonline.com/
 http://www.processpipingdesign.com/
Tools
 Wp Social Zon
(chú ý trong view lúc post link sản phẩm phải là full đường dẫn ở amazon nhé)

Category :  Amazon